پرده برقی چیست ؟ موتور پرده برقی ، موتور توبلار ، موتور پرده Nice ، نمونه پروژه اجرا شده
,

انواع پرده برقی چیست ؟

موتورهای پرده به دو نوع کلی هوشمند و رسیوردار تقسیم می گردند. در کل انواع پرده های برقی به دودسته ی کلی پرده های برقی بالارو و کناررو تقسیم می گردند.